Language switcher

Social

 

Започнaа градежните работи на „ Конзервација и реставрација на црква „Св.Власие“ “ во рамки на проектот „Културен мост низ вековите“

Центарот за развој на Источен плански регион ги започна градежните активностите за конзервација на црквата „Св. Власие“ на тврдината Исар во Штип во рамките на проектот: „Културен мост низ вековите“.

Проектот „Културен мост низ вековите“ се кофинансира од ИНТЕРРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020, со дополнително национално кофинансирање обезбедено од Министерството за локална самоуправа.

Конзервацијата и реставрацијата на црквата „Св. Власие“ ги изведува економскиот оператор БВ Инженеринг ДОО Битола, а вредноста на градежните работи е во износ од околу 89.300 евра.

Реставрацијата и конзервацијата на црквата „Св. Власие“ ќе се работи од камен и опус од кои во првата фаза ќе се реставрираат ѕидовите на црквата максимум од 1,5 м од нивото на теренот, во втората фаза ќе се изгради пристапна патека кон црквата во должина од 146 метри, додека во третата фаза ќе се осветлат црквата и патеката со канделабри и ќе бидат поставени и соодветни патокази.

Изведувачот БВ Инженеринг ДОО Битола реставрацијата и конзервацијата на црквата „Св. Власие“ се очекува да ja заврши за 14 месеци.