Плански документи

 1. Акционен План за 2020 година
 2. Финансиски План за 2020 година
 3. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2018 година
 4. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2018 година
 5. Акционен План за 2019 година
 6. Финансиски План за 2019 година
 7. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2019 година
 8. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2019 година
 9. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2017 година
 10. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2017 година
 11. Акционен План за 2018 година
 12. Финансиски План за 2018 година
 13. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2016 година
 14. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2016 година
 15. Акционен План за 2017 година
 16. Финансиски План за 2017 година
 17. Годишен извештај за спроведување на Програмата за 2015 година
 18. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2015 година
 19. Акционен План за 2016 година
 20. Финансиски План за 2016 година
 21. Програма за развој на Источен плански регион 2015-2019
 22. Акционен План за 2015 година
 23. Финансиски План за 2015 година
 24. Програма за развој на Источниот (Брегалнички) плански регион 2009-2014
 25. Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009-2019
 26. Акционен план за 2014 година
 27. Годишен извештај за работата на ЦРИПР за 2013 година