Тековни тендери

Датум Тендер
28-02-2020 Подготовка на материјали за промоција на Источен плански регион како дестинација за еко туризам
06-02-2020 Конзервација и реставрација на црквата „Свети Власие“ Археолошки локалитет ИСАР-Штип
23-10-2019 Организација на настани, печатење, транспорт, консултантски услуги и изнајмување на опрем
27-08-2019 Реконструкција со адаптација на Мултикултурен Центар во општина Кочани
04-07-2019 Јавен повик за поддршка на старт-ап бизниси за развој на еко-туризам и промоција на Источен плански регион како туристичка дестинација 
17-12-2018 Истражувања и подготовка на досие за апликација на Геопарк Лесново за членство во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО“
07-12-2018 Јавен повик за постапка за доделување на договор за набавка на работи „Воспоставување на етно-еко парк во Општина Чешиново-Облешево“ | Линк до објава во весник
27-04-2018 Набавка на опрема за ТИЦ „Пониква“
27-03-2018 Промоција на вредностите на Лесновски кратер
27-02-2018 Дворно уредување и оградување на ТИЦ „Пониква“
15-01-2018 Опремување на канцеларија за еко туризам
01-03-2017 Јавна набавка за “Реконструкција на општинската зграда во Кочани за зголемување на енергетската ефикасност”
12-07-2016 Јавен повик за „Туристички Инфо Центар Пониква”
rar архива со технички цртежи
09-07-2016 Јавен повик за „Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“
03-06-2016 Јавен повик за „Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“
19-05-2016 Јавен повик за Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница

 

Минати тендери

Датум Тендер
25-08-2015 Јавен повик (реф.бр. 0205-269/2/2015) за спроведување на постапка за доделување на договор за набавка на работи: регулација на река Киселица - Општина Пробиштип
19-05-2015 Изработка на техничка документација според Проектна Програма за Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда
11-05-2015 Изработка на проектна документација според Проектна Програма за изградба на систем за одведување и третман на отпадни фекални и атмосферски води во Спортско рекреативен туристички центар Пониква
07-07-2015 Јавен повик (реф.бр. 02/2015) за спроведување на постапка за доделување на договор за набавка на работи: санација и дислокација на десен колектор во село Оризари - Општина Кочани
20-03-2015 Вршење на сметководствени и книговодителски услуги
13-02-2015 Регионална програма со предлог - акционен план и комуникациска стратегија за развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во Источен плански регион во рамките на проектот „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“
15-01-2015 Организација на настани и советодавни информативни средби во рамките на Проектот „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“
09-01-2015 Изработка на Водич за инвестиции во Источен плански регион
26-08-2014 Набавка на моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС-95 за службеното моторно возило на Центар за развој на Источен плански регион
  Јавен повик за изработка на анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница 
  Вршење на сметководствени и книговодителски услуги
  Јавен повик за изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015 – 2024)
  Набавка и транспорт на ПЕ коругирани цевки за фекална канализација за Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервиска зона Долни бавчи – II фаза
  Пренамена, реновирање на ,,Турска бања” во Виница I фаза – градежни и градежно занатски работи, електрика, водовод, канализација и санитарии
17-03-2014
Изработка на проектна документација на ниво на Основен проект за регионален спортско рекреативен Центар „БРЕГАЛНИЦА“ - општина Штип
23-01-2014

Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2015 - 2024

17-12-2013

Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница 2

18-10-2013
Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2015 - 2024
03-10-2013
Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница
15-08-2013
Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница
15-07-2013
Ревитализација на р. Брегалница-Третман на отпадни води с. Чифлик (I Фаза)
08-07-2013
Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р. Брегалница од Делчево сервисна зона Долно бавчи 1 фаза
03-04-2013
Страгегија за комуникација на програмата за зачувување на природата во Македонија
03-04-2013
Вршење на сметководствени и книговодителски услуги
18-03-2013
Набавка на Моторен бензин Еуросупер БС-95 за службеното моторно возило на Центар за развој на Источен плански регион
09-01-2013
Изработка на техничка документација за регионален собирен центар за животни
(сточен пазар во с. Облешево, општина Чешиново-Облешево)